"Atlanta Boogie" Full Movie
error

Please register first to watch this movie.

Free Registration...

Title : Atlanta Boogie

Genre :

Cast : Masaharu Fukuyama (DJ), Gorô Kishitani (Gambler), Tomita Yasuko (), Kanji Tsuda (), Saiko Suzuki (Yuki), Bunmei Tobayama (Police chief), Eri Fukatsu (), Chika Inada (Teen), Takako Katou (), Masatoshi Nagase (), Yuki Matsushita (), Kou Machida (), Sanplaza Nakano (), Yoshinori Okada (), Shinya Tsukamoto (), Gô Rijû (Dentsu Man), Yoji Tanaka (), Daisuke Tengan (), Ziko Uchiyama (), Mirai Yamamoto (), Shinta Furuta (), Ayumi Shimizu (Miyu), Hideyuki Nozawa (Yoshi), Kamon Kawamura (Kosaburo), Yukari Fujiu (), Noriko Harada (), Motoki Hashino (Gay), Hubert Joignant (Ernest), Jun'ichi Kawamoto (), Mie (), Masami Nakagami (Gay), Sunplaza Nakano (), Hisahiro Ogura (), Yukiko Okazaki (), Yoshie Okuyama (), Funky Sueyoshi (), Toshihide Tonesaku (), Shu Yamamoto (), Terumi Yoshida ()

Movie Plot : "Atlanta Boogie" centers around a mock track meet between the "normal" and "good" citizens of Yokohama and those they want to expel from the neighborhood: the illegal foreign workers, the deadbeats, the juvenile delinquents, and elderly.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy