"Mashenka" Full Movie
error

Please register first to watch this movie.

Free Registration...

Title : Mashenka

Genre : Drama, Romance, War

Cast : Valentina Karavaeva (), Mikhail Kuznetsov (), Vera Altayskaya (), Georgi Svetlani (), Nikolai Gritsenko (), Vladislav Strzhelchik (), Aleksei Konsovsky (), Evgeniy Samoylov (), Nikolai Khryashchikov ()

Movie Plot : The tumultuous life of a young telegraph operator during the war years.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy